බැනරය

මොංගෝලියා ශාකය

මොංගෝලියා ශාකය

මොංගෝලියාවේ ඊසාන දෙසින් පිහිටි කර්මාන්තශාලාව 15000 m2 ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි.එය ෆ්ලෝර්ස්පාර් පතල් භූමියට යාබදව පිහිටා ඇත.විශේෂිත අමු ලෝපස් තලන යන්ත්‍ර, කැණීම් යන්ත්‍ර, ලෝඩර්, ෆෝක්ලිෆ්ට්, බර ට්‍රක් රථ සහ රසායනාගාර වලින් සමන්විත මෙම කර්මාන්තශාලාව ප්‍රධාන වශයෙන් අමු ෆ්ලෝස්පාර් ලෝපස් තලා දැමීම, වෙන් කිරීම සහ පිරික්සීම ඇතුළුව මූලික සැකසුම් වල නිරත වේ.